Правила за защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сенчъри БГ” ООД, е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Цар Освободител 21, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 103808447.

Сенчъри БГ” ООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „Сенчъри БГ” ООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

 1. Видове лични данни, които „Сенчъри БГ” ООД обработва

  „Сенчъри БГ” ООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки, аудио/видеозаписи, приложени към договора документи, включително, но не само, автобиографии, мотивационни писма, копие на документ за самоличност. Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната активност (включително и онлайн) и предоставяте необходимата информация на „Сенчъри БГ” ООД в тази връзка.

 2. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „Сенчъри БГ” ООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

  • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни. Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
  • Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
  • Други
 1. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи „Сенчъри БГ” ООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „Сенчъри БГ” ООД споделя информация за Вас с трети лица, „Сенчъри БГ” ООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки, преводачески агенции и др.).

Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „Сенчъри БГ” ООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС) „Сенчъри БГ” ООД извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни.

В случай, че достъпът до сайтовете на „Сенчъри БГ” ООД, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, „Сенчъри БГ” ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

 1. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

  • Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
  • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „Сенчъри БГ” ООД;
  • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
  • Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „Сенчъри БГ” ООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
  • Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
  • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „Сенчъри БГ” ООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
 1. Сигурност на личните Ви данни

„Сенчъри БГ” ООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на „Сенчъри БГ” ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

За случаите, в които „Сенчъри БГ” ООД споделя информация за Вас с трети лица – „Сенчъри БГ” ООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 1. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „Сенчъри БГ” ООД Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „Сенчъри БГ” ООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.