Визови услуги

Ние можем да ви съдействаме при подготовката на документи за кандидатстване за виза за пътуване до САЩ с цел туризъм, посещение на приятели / роднини или с цел бизнес.

Специалисти в подготовката на документи за следните визи: J1, H2B, B1, B2, F, H1B, H4 и други

Консултации и подоготовка на документи за Американска Виза:

 • Цена: 55 лв.
 • За пенсионери: 35 лв.

Цената включва:

 •  съдействие за подготовка
 •  подаване на документите
 •  разяснение на процедурите по кандидатстване.

Цената не включва:

 • самата виза
 • нито я гарантира по някакъв начин.

информация

Кандидатите за визи пътуващи в САЩ с цел посещение или туризъм не е необходимо да представят други документи, освен:

 • потвърждение от онлайн попълненият формуляр за кандидатдване DS-160,
 • бележка от Първа инвестиционна банка,
 • потвърждение за насрочено интервю,
 • международен паспорт
 • актуална снимка.

Въпреки това, кандидатите за посетителска виза могат да представят следните допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ:

 • Покана  от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да пътувате. Ако кандидатствате за виза за посещение на Ваши приятели, роднини или бизнес партньори в САЩ (aмерикански граждани, притежатели на зелена карта или български граждани със законен статут в САЩ), трябва да представите копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ, както и статута на всички други близки роднини, които пребивават в САЩ.
 • Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната им на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.). Можете да представите фотокопия на тези документи. Моля, имайте предвид, че не съществуват определен вид документи, които автоматично ще дадат правото за издаване на виза. Всяка една молба за виза се разглежда и оценява индивидуално, като кандидатът за виза (не канещата го страна) трябва да докаже, че не е потенциален имигрант чрез представяне на доказателства за здрави семейни, социални и икономически връзки със страната, където пребивава постоянно.
 • Копия от Удостоверенията за раждане на кандидата и на всички негови деца.

Нотариално заверени декларации за деца, които пътуват в САЩ без родителите си

Всеки кандидат за виза под 18 годишна възраст, който няма да бъде придружаван по време на пътуването до САЩ от двамата си родители или ще пътува само с единия родител, задължително предоставя по време на интервюто валидна нотариално заверена декларация, подписана от родителя, който няма да го придружава. С тази декларация родителят разрешава на детето да пътува извън пределите на Република България само или придружавано от трети лица.  Декларацията трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство за напускане на страната от малолетни деца без техните родители. Декларацията трябва да бъде придружена от копие на акта за раждане на кандидата и копия от личните карти или международните паспорти на родителите. Оригиналната нотариално заверена декларация ще бъде върната на кандидата. Тя е необходима за предоставяне на летищните власти или други институции.

- Ако само единият родител има попечителство над детето поради развод или смърт на другия родител, необходимо е да се представят копия от съдебните или други документи, доказващи това.

- Ако лице, различно от родителите, има законно попечителство над детето, необходимо е да се представят копия от съдебните документи, показващи това.

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изисква превод на английски език.

инфо

Кандидатстване за виза без явяване на интервю - Drop Box

Някой кандидати за виза не е нужно да идват лично в Консулството на САЩ за даване на пръстови отпечатъци и интервю. Те могат да подадат своите молби за виза и съответните придружаващи документи чрез куриерска служба TNT Express или лично в Консулството на САЩ, всеки работен ден между 16:00 – 16:30 часа.

Има няколко основни групи кандидати за виза, които могат да използват процедурата Drop Box. Това са:

 • Постоянно пребиваващи в България български и чуждестранни граждани на възраст над 80 години, на които никога не е била отказвана виза за САЩ или е била отказвана виза от същата категория, за която кандидатстват сега по член 214(b) или 221(g) и имат издадена виза от същата категория след това.
 • Постоянно пребиваващи в България български  и чуждестранни граждани под 14-годишна възраст, които пътуват с двамата си родители – притежатели на валидна  виза, зелена карта или американски паспорт. Кандидатите не трябва да имат предишен отказ на виза за САЩ или ако имат, той трябва да е за същата категория, за която кандидатстват по член 214(b) или 221(g) и да имат издадена виза от същата категория след отказа.

В останалите случаи децата под 14 години трябва да кандидатстват, като си насрочат интервю. По време на интервюто е необходимо присъствието поне на единия от родителите. Присъствието на детето не е задължително.

 • Кандидати, които желаят да подновят виза в една от следните категории: B1/B2, C1/D или G4 и отговарят на всички изисквания по-долу:
 1. Предишната виза е издадена от Консулството на САЩ в София след  31 октомври 2007 г;
 2. Предишната виза е все още валидна или е изтекла преди по-малко от 48 месеца;
 3. Предишната виза е била с валидност 12 месеца или повече;
 4. Кандидатът подновява виза от същата визова категория като предишната;
 5. Кандидатът е български или чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ в България;
 6. Кандидатът никога не е имал отказ или ако е имал то е било за виза от същата категория, за която кандидатства сега по член 214(b) или 221(g) и има издадена виза от същата категория след това;
 7. Предходната виза не е била отменена или отнета;
 8. Предходната виза не е била изгубена или открадната;
 9. Кандидатът е спазвал имиграционните закони и разпоредби при предходните си посещения в САЩ.
 • Кандидати за G-4 виза

Издава се на служители от всякакъв ранг, които пътуват за Съединените щати, за да поемат назначение в международна организация (включително Обединените нации). Членовете на техните семейства също кандидатстват за G-4, с изключение на домашните помощници заети с домакинството, на които се издават визи G-5. Длъжностни лица и служители на определени международни организации, които не са назначени да работят в САЩ, но възнамеряват да преминат транзитно през Съединените щати, също кандидатстват за G-4 виза. Тази виза се издава на базата на официална молба от съответната организация. G-4 визи могат да се издават на служители от всякакъв ранг, ако пътуват до САЩ от името на международната организация.

Кандидатите за G-4 виза не заплащат такса за визата. Те не могат да използват системата за записване на интервю на този сайт и куриерските услуги на TNT. Тези кандидати могат да донесат молбите си за виза директно в Консулството на САЩ в София всеки работен ден между 16:00 и 16:30 часа или да ги изпратят по пощата чрез избран от тях куриер. Молбите трябва също така да съдържат копие от договора за работа или писмо от международната организация.

Паспортите с готови визи се връщат директно на кандидатите.

Консулският отдел на Посолството на САЩ в София, България, приема молби за неимигрантски визи. Не е необходимо да сте постоянно пребиваващ в България гражданин, за да кандидатствате в София. Възможно е обаче консулските служители да не ви издадат виза, ако не могат да оценят доказателствата, които представяте, или ако не можете да докажете намерението си да се върнете в страната на постоянно местоживеене.

Различните видове неимигрантски визи са валидни за влизане в САЩ само за целта, за която са били издадени първоначално. Например, студентската виза не може да бъде използвана за влизане с цел посещение, както и притежателят на туристическа виза не може да влезе в САЩ, за да учи.

Издаването на неимигрантска виза не е гаранция, че притежателят й ще бъде допуснат в САЩ. Той подлежи на инспекция на пункта на влизане от американските имигрантски власти, които имат правото да откажат достъп. Поради тази причина притежателят на виза трябва да носи със себе си документите, които са били предоставени на консулските служители при издаване на визата, за евентуалното им представяне на имигрантските служители.

Моля, имайте предвид, че валидността на визата се отнася само до периода, през който тя може да бъде използвана за влизане в САЩ. Тя не определя времето, което чужденецът може да прекара в САЩ. Периодът на законно пребиваване в САЩ се определя от имигрантските власти при влизане в страната. Пребиваването в САЩ след изтичане на определения срок е нарушение на закона и може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще.

Чужденците, които посещават САЩ временно, нямат право да работят по време на престоя си. Започването на работа без разрешение е нарушение на закона, което може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще.

Посолството на САЩ се намира на

ул. "Козяк" 16
София 1408, България

За да стигнете от Централната гара до Посолството на САЩ в София можете да използвайте (синята) линия 2 на метрото и да слезете на станция "Джеймс Баучър". Или използвайте такси.